Registraties en kwaliteit

Registraties

Judith Jonkers (regiebehandelaar) is ingeschreven in het BIG-register onder registratienummer: 99915053225.

Marian Geerlings is ingeschreven bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) onder registratienummer: 130001248.

Dagmar Jongman staat geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) onder registratienummer: 140012587. Daarnaast is zij geregistreerd bij Registerplein als GGZ-Agoog onder registratienummer: 461032214.

Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

 • NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen)
 • NVGzP (Nederlandse Vereniging van en voor (BIG-geregistreerde) GZ-psychologen en klinisch (neuro) psychologen)
 • NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie)
 • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)

big_logo             nvo_logo

skj_logo

nvgzp_logo

Kwaliteit

 • Indien u als ouders niet meer bij elkaar bent, moeten beide ouders met gezag, schriftelijk toestemming geven voor de behandeling van een kind onder de 16 jaar. Dit is wettelijk verplicht.
 • Voor psychologen/orthopedagogen geldt er een beroepsgeheim. Wij hebben geheimhoudingsplicht en zonder uw toestemming mag er geen informatie aan derden worden gegeven.
 • Wij werken binnen de praktijk volgens de geldende regels en voorschriften vanuit de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wij dragen zorg voor een goede dossiervoering en bescherming van uw privacy. Klik hier voor het privacy reglement Ajeto.
 • Via intercollegiale toetsing kan uw behandelend psycholoog uw situatie vertrouwelijk en geanonimiseerd bespreken om de zorg te optimaliseren.
 • Voor de afgenomen zorg die niet vergoed wordt door de gemeente ontvangt u binnen 14 dagen na de afspraak een factuur. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn gedaan. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen.
 • Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling of begeleiding van u of uw kind onjuist hebben gehandeld, hopen wij dit altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Onze praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging van de NVGzP. U vindt op hun website onder de verwijzing naar ‘klachtenreglement NVGzP’ een regelement voor de behandeling van klachten van cliënten.
 • Wij werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.